Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Reisdesk

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - De prijs
Artikel   8 - Conformiteit en garantie
Artikel   9 - Levering en uitvoering
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Artikel 11 - Duur en beëindiging
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Geschillen
Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Reisdesk: Reisdesk is een handelsnaam van Hestec e-concepts gevestigd te Hoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69162271.
 2. Aanbieder: de aanbieder op het gebied van vakantiereizen, tickets, reisbenodigdheden en overige diensten.
 3. Algemene Voorwaarden: de voorwaarden in het onderhavige document ten behoeve van de bemiddeling door Reisdesk.
 4. Bemiddelingsovereenkomst: een verbintenis die tussen Klant en Reisdesk wordt aangegaan door gebruik te maken van de Dienst van Reisdesk met als doel om een Product af te nemen bij een Aanbieder, waarop de Algemene Voorwaarden van Reisdesk van toepassing zijn.
 5. Dienst(en): de mogelijkheid tot vergelijking van de Producten van de Aanbieders, en maken van een reservering of aankoop door bemiddeling van Reisdesk.
 6. Klant: de natuurlijke persoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon die via Reisdesk gebruik maakt van de Dienst.
 7. Overeenkomst: een verbintenis die tussen Klant en Aanbieder wordt aangegaan door het gebruik van de Dienst tussen de Klant en de Aanbieder voor de levering van het product van de Aanbieder, waarbij Reisdesk geen partij is. Reisdesk heeft geen invloed op de inhoud van deze Overeenkomst.
 8. Product: alle te leveren diensten van Aanbieders die via Reisdesk worden aangeboden aan de Klant.
 9. Website: www.reisdesk.nl dan wel subdomeinen en andere extensies van het betreffende domein.

Artikel 2 - Identiteit van Reisdesk

Hestec e-concepts / Reisdesk
Verlengde Lageweg 19
1628PM Hoorn
Telefoon: 0229-767276 (bereikbaar op werkdagen 9:00 - 17:00)
E-mailadres: info@reisdesk.nl
KvK-nummer: 69162271
Btw-id: NL002097949B67

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en Klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de Klant met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Voor Producten en Diensten kan een herroepingsrecht gelden. Indien de Klant gebruik wil maken van het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zal hij daarvoor contact moeten opnemen met de Aanbieder en de regels van Aanbieder omtrent herroeping moeten volgen.

Artikel 7 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a.) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b.) de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 8 - Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij Klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 1. Klant is er zich van bewust dat Reisdesk enkel bemiddelt in de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Klant en Aanbieder. Reisdesk is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst. Reisdesk is immers geen partij bij de Overeenkomst tussen Klant en Aanbieder.
 2. De hierna volgende leden zijn niet van toepassing voor de Klant als zijnde consument die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.
 3. De totale aansprakelijkheid van Reisdesk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Bemiddelingsovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Reisdesk wordt uitgekeerd per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. Indien de verzekeraar niet overgaat tot het uitkeren, dan zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot het bedrag van het gemiste voordeel van Reisdesk met een maximum van EUR 500 inclusief btw per gebeurtenis waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt.
 4. Aansprakelijkheid van Reisdesk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 5. Buiten de in artikel 9.1 genoemde gevallen rust op Reisdesk geen enkele aansprakelijkheid
 voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 6. De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Reisdesk.
 7. De verplichting voor Reisdesk tot het vergoeden van schade ontstaat slechts indien Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk meedeelt aan Reisdesk.

Artikel 11 - Duur en beëindiging

 1. De Bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode dat Klant gebruik maakt van de Dienst. De Bemiddelingsovereenkomst eindigt van rechtswege in het geval dat aan alle verplichtingen volgens deze Bemiddelingsovereenkomst is voldaan.
 2. De Bemiddelingsovereenkomst kan worden opgezegd door het gebruik van de Dienst te staken.

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. Reisdesk beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Reisdesk, nadat Klant de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Reisdesk ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Reisdesk binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient Klant zich allereerst te wenden tot Reisdesk. Reisdesk is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient Klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Klant kan controleren of Reisdesk een lopend lidmaatschap heeft via de website van WebwinkelKeur. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft Klant de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Reisdesk als Klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door Klant betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform: http://ec.europa.eu/odr.
  Let op! De bemiddeling door Stichting Webwinkelkeur geldt niet voor de diensten, producten en aanbiedingen van derden die door Reisdesk worden aanbevolen of waarnaar door Reisdesk wordt doorverwezen.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Reisdesk niet op, tenzij Klant schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 13 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Reisdesk en Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien Klant woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.